Sportsplan

Målsettinger i Handlingsplanen det jobbes med i prosjektet

  1. Etablere det faglige grunnlaget Sportsplanen er tuftet på
  2. Etablere og forankre sportsplan versjon 1.0 i klubben
  3. Stimulere lagene til treninger med hele mellom årskull
  4. Synliggjøre Sportsplanens fremdriftsplaner for versjon 2.0, 3.0 og 4.0
  5. Forsterke spillformene våre og evaluere disse

Mandatet i prosjektet

Å utvikle en sportsplan med tydelig vekst ut fra klubbens verdigrunnlag der spillerutviklinga skal stå i sentrum, og trenerutvikling blir det sentrale redskapet som må utvikles for å nå NFF sin visjon om FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG. Prosjektet skal basere sine valg på kunnskap og et sterkt samarbeid mellom Ranheim fotballs to avdelinger, bredde og topp, samt gjennom Trøndelag fotballkrets.

Status pr. 31.12.2016

I samarbeid mellom Fotballkretsen, RBK, RIL Topp og RIL Bredde har vår spillestil og fotballfilosofi fått mange gode innspill til hvordan Sportsplanen bør utformes. Enkelhet som skaper tydelighet i versjon 1.0 er et slikt klart budskap. Versjon 1.0 har derfor vært fokus på tema med øvelsesbank definert ifht spillformene 3er, 5er, 7er, 9er og 11er-spillene.

Videre arbeid i Handlingsplanperioden

Versjon 1.0
skal kvalitetssikres på aktiviteter knyttet til praksis gjennom sesongen, samt tydeliggjøre fokus hver rolle skal ha i laget, uavhengig av spillform.

Versjon 2.0
vil suppleres med behovene Trenerforum definerer knyttet til erfaringene med versjon 1.0, samt rette tydelig fokus inn mot metodedelen av trenervirket – hvordan får vi kvalitet ut av Sportsplanens aktiviteter?

I versjon 3.0
berører vi spillerlogistikk og analyse i forkant av sesongplanlegging.

I versjon 4.0
skal vi sikre Sportsplanens bærekraft, sikre evalueringsrutinene til planen. Målsettingen med planen er at den til enhver tid etter dette skal være bedre enn hvem som helst av våre trenere, slik at vi vet vi følger den beste praksis.

Forankring av langsiktige strategier for trenerutviklinga, rekruttering av støtteapparat, oppnå et faglig nivå som gjør oss i stand til å dele kunnskap med vårt nærområde med status som en sterk Kvalitetsklubb.