Spillerutvikling

Målsettinger i Handlingsplanen det jobbes med i prosjektet:

  1. Stimulere til og sikre at våre spillere får god medbestemmelse i egen aktivitet
  2. Tilpasse lagspåmelding etter ferdigheter, ambisjoner og lagsgrunnlag
  3. Etablere og synliggjøre faglige begrunnelser for spillerutviklingsmodellen
  4. Utvikle spillerutviklingstiltak for de som vil trene ekstra
  5. Stimulere interessen for keeperrollen samt etablere keeperansvarlig i klubb
  6. Øke bevissthet og tilegne oss mer kunnskap om rolletrening

Mandatet i prosjektet er:

På kort, mellomlang og lang sikt å synliggjøre hvilke grep (arena, tilbud, ressursbruk, eierforhold, ulike spor, kompetanseutvikling) vi kan gjøre for å utvikle vårt produkt spillerutvikling til det beste. Mandatet er kjernen i alle virksomhet i klubben, og skal i særdeleshet tuftes på kunnskap.

Status pr. 31.12.2016

I etablering av rollen som Spillerutvikler er vi svært takknemlige for at vi fikk på plass Stian Reinertsen i denne rollen i 2016. Stian har siden levert mye og hurtig på forespørsler.

Det er etablert rutiner på behandling av spesifikke treningsavtaler til og fra vår klubb, der Stian har bidratt med å lage og effektuere et tosifret antall slike avtaler.

Hospiteringsordningen i klubben er i ferd med å finne en praksis preget av mer åpenhet om og edruelighet knyttet til hvem som har hvilke reelle behov. Flere har heller enn hospitering brukt et mer utstrakt treningssamarbeid mellom kullene. Dette ønsker klubben velkommen. Samarbeid skaper en mer omforent kultur mellom oss og gjøre det vanlig at vi tilrettelegger for ulike aktiviteter for våre spillere.

Videre arbeid i Handlingsplanperioden

Vi ønsker spillere med sterkt eierskap til sin fotballaktivitet. Medbestemmelsen spilleren skal få ha for å få dette eierskapet må i økende grad utfordres og øves opp gjennom i årene som spiller. Her skal vi både i prosjektet Sportsplan og i prosjektet Analyse få avklart forventningene vi skal legge til grunn for hvordan dette skal gjøres.

Våre spillere skal lære seg til og oppleve at det er helt klare grunner til å sette sin lit til sine ledere at de vil tjene på å være ærlige i sine tilbakemeldinger om egen motivasjon og dermed ønske for aktivitet. Med 100% spillerutvikling skal vi som klubb ta 100% utgangspunkt i den enkelte spillers ønske om aktivitet. Det er særlig viktig at vi som klubb og våre trenere og lagledere har et mest mulig riktig og oppdatert bilde av spillerne motivasjon.

Spillerutviklingspolicy i vår klubb

  • Vi henter ingen breddespillere til vår klubb.
  • Vi gir spillere som trenger det et tilbud.
  • Vi søker å hjelpe spillere fra andre klubber der de er, og ved behov og gjennom gjensidig enighet klubb-spiller-klubb, kan vi supplere med treningsavtale i våre lag.
  • Alle avtaler om trening eller overganger til og fra vår klubb, skal være forankret og avklart i klubbenes administrasjon/ sportslig utvalg.