Spillerutviklingsmodell Ranheim Fotball

I Ranheim Fotball jobber vi etter visjonen om «100% spillerutvikling – for alle».

I arbeidet med å nærme oss denne visjonen vet vi at noe må ligge til grunn:

– arbeidet må være klubbstyrt
– arbeidet må gjelde begge kjønn og for alle aldre
– arbeidet må bygges i takt med rammebetingelser vi hele tiden kjenner til
– arbeidet må oppleves som nyttig og utviklende for frivilligheten
– arbeidet må lede fram til økt stolthet for klubben

I Ranheim Fotball tilrettelegger vi for alle de som ønsker å spille fotball. Det er og må være utgangspunktet for deltagelsen. Dernest er tilhørighet og bidrag inn i fellesskapet det viktige fokuset. Vil du spille fotball, så skal du oppleve fotballhverdagen som trygg, der du søker utvikling og får både indre og ytre anerkjennelse som gir deg personlig vekst. Fotball skal sees på som et direkte redskap i seg selv for personlig oppvekst, spillerutvikling for styrket selvbilde, integrering og ansvarliggjøre oss som klubb overfor den samfunnsnytten resultatet skal gi.

Spillerutviklingsteam
Klubben er organisert med spillerutviklingsteam, som består av:
– Spillerutviklingsansvarlig: Jonas Lian Hansen (992 57 303)

Klubben bygger stadig på med flere spillerutviklere som skal være knyttet til hvert av klubbens lag, slik at støtte/ bidrag er koblet direkte fra Spillerutviklingsteamet.

Overordnet ledes spillerutviklingsteamet av Sportslig leder, Christoffer Hansen (414 77 769), som har primærfokus på det sportslige i dette. Overordnet dette ledes arbeidet av Utviklingsleder, Frank Robert Saltvik (932 01 070), som kobles inn dersom dette berører klubben som helhet.

Hvordan differensiere, når hospitere, hva er greit og hvordan gjøre det?
Ved spørsmål til eller igangsetting av differensiering/ hospitering, vurdering av spillere, uttak til kretstiltak SKAL spillerutviklingsteamet være orientert om, ha godkjent, ha gitt sine innspill til, og om nødvendig/ ved behov tiltre støttende til gjennomføringa, slik at den nærmer seg visjonen om «100% spillerutvikling – for alle».