Lagskonto

I vår klubb har alle lag en egen lagskonto i Sparebank 1 Midt-Norge (SMN1), og leverer regnskapsperm ved årets slutt i forhold til bevegelser på denne. Det er minimum knyttet to navn til hver lagskonto fra lagets ledelse, slik at det sikres at kontoen behandles riktig. Klubbens administrasjon har også full tilgang på alle lagskontoene.

Inntekter til lagskontoen

Inntekter kan komme gjennom felles eller individuell dugnad eller egenbetaling. Typiske dugnader er deltagelse ved arrangement, varetelling, barnefotballdag, salg av produkter, rydding av næringsbygg etc.

Det som kommer av inntekter fra dugnader, sponsing og gaver som ikke krever motytelser, kan laget ordne selv ved å oppgi kontonummer og få giveren til å betale inn beløpet uten faktura. Ved avtale om sponsing minner vi om at profilering i form av logoer på klær, utstyr og annet ikke er tillatt, da dette styres fra klubbens markedsavdeling i Toppfotballen.

Egenandeler fra spillerne inn til lagskontoen, skal forankres i foreldremøtet, og skal som prinsipp holdes lavest mulig, helst ingen slik innbetaling, slik at den totale kostanden for hver spiller ikke truer deltagelsen. For å holde egenandelene på et minimum, anbefales det å jobbe opp nok dugnadsmuligheter, der spillerne kan jobbe opp sine egne «Spillerregnskap» (se under her).

Disponering av midlene
Pengene som står på denne kontoen kan laget disponere til cuper, reiser, sosiale sammenkomster osv. Ingen kan få utbetalt noe fra lagskontoen med mindre det kan vises til et bilag i form av en kvittering på de utleggene vedkommende har hatt. Bilaget skal da noteres og legges inn i lagspermen.

Spillerregnskap
I tillegg til penger på lagskontoen som er beregnet til fellesskapet, kan alle lag i klubben velge å opprette «Spillerregnskap» for den enkelte spiller.

Spillerregnskapet samles enkelt i et regneark, der saldo, inntekter (dugnader, innbetalinger) og utgifter (type cuper, klær etc.) enkelt viser andelen som tilhører den enkelte spiller, og hva som da står til felles bruk på kontoen. Eksempel på spillerregnskap finner du her:

Lagssammenslåing

Når to årskull slås sammen (eks. G16, J17, G19, J19, Kvinne senior), enes kullene om de ønsker å sette inn et startbeløp for den nye lagskontoen. Det beregnes et beløp pr. spiller som settes inn på kontoen. God praksis er å ikke overgå det som allerede ligger av penger pr. spiller i lagskontoen. Det vil si at laget med minst midler pr. spiller legger maksimumslista for beløpet. Slik kan dette gjøres uten at spillerne må innbetale noe ekstra, og det kan gjøres umiddelbart fordi det ikke skal kreves inn penger. Overskytende fra fellesdelen av lagskontoen, fordeles likt på spillerne i «Spillerregnskapet». Hvis slikt regnskap ikke eksisterer, må det opprettes.

Spilleravvikling og disponering av midlene

Pengene på lagskontoen er i vår sammenheng tiltenkt brukt på det som er tilknyttet fotballaktiviteten. Det betyr at det prinsipielt ikke skal utbetales penger til spillere som slutter i klubben. Penger som en spiller har i sitt «Spillerregnskap» tilfaller fellesskapet i laget – der pengene ble skapt. Spillerregnskapet skal altså ikke sees på som en privat sparekonto man til slutt skal ta ut pengene fra.

Lagsavvikling og disponering av midlene

Dersom laget avvikles, tilfaller resterende saldo Fotballavdelingen i sin helhet. Beløpet settes inn på kontoen «Spillerfond» – en konto det kan søkes økonomisk støtte i, for de som trenger det.