Kvalitetsklubb

Målsettinger i Handlingsplanen det jobbes med i prosjektet

  1. Kvalitetssikre at klubben implementerer NFF ́s Handlingsplan 2016-2019
  2. Forankre Kvalitetsklubb som bærende utviklingsstrategi med milepælsplaner
  3. Forankre NFF ́s og klubbens verdisett
  4. Sikre kompetanse, rekruttering og beskrivelse av nøkkelroller i klubben
  5. Klubben etablerer en Fair play-ansvarlig
  6. Ledere tar lederkurs ihht kravene i Kvalitetsklubb
  7. Forlenge ledernes virketid ved å skape gode miljøer, lederforum og møteplasser
  8. Innføre krav til politiattest før man får utøve verv i klubben

Mandatet i prosjektet

I samarbeid med Klubbutvikler å koordinere utvikling av klubben på veien gjennom kvalitetsklubbnivåene. Prioritere kriteriene i de tre nivåene i Kvalitetsklubb, lage og følge opp milepælsplan, vurdere og justere ressursbruk, sørge for ferdigstilling av prosjekter og prioritere mentorstøtte, samt holde kontroll på FIKS- evalueringa underveis. Prosjektet skal holde styret orientert på en slik måte at de kan fatte gode beslutninger underveis relatert til Kvalitetsklubbprosjektet.

Status pr. 31.12.2016

Klubbutvikler har startet opp ProPro, der alle prosjektene er satt i virke i perioden september-desember 2016, og hvert prosjekt har fått en prosjektleder, foruten prosjektet ”Dugnad”, der Klubbutvikler holder denne i påvente av lederkandidat. De fleste prosjektene har kommet godt i gang ved årsskiftet – les mer om status og videre arbeid i hvert prosjekt. Kvalitetsklubbmagasinet er etablert, og har blitt sendt ut to ganger med informasjon knyttet til status og framdrift i prosjektet.

Videre arbeid i Handlingsplanperioden

Utvikle målbare delkriterier til hvert av de 20 hovedkriteriene for nivå 1 i Kvalitetsklubbsettet, samt lage milepælsplan i forholdet mellom ProPro og kriteriene i Kvalitetsklubb.

Sørge for at Kvalitetsklubbmagasinet blir laget og sendt ut jevnlig i forhold til den framdriften som er i prosjektet.

Sørge for at det blir lagt strategier sammen med styret og Klubbutvikler ifht nivå 2 og nivå 3 i Kvalitetsklubbkriteriene, slik at disse blir tilpasset i utviklingsfart med hverandre.