Cupprogresjon

Klubben jobber med å utarbeide en cupprogresjon som skal gjelde for alle våre lag.

Progresjonen skal sikre at alle våre spillere opplever et likeverdig tilbud, og der en progresjon vil handle om hvor langt man skal reise, og dermed hvilke ekstra kostnader dette vil medføre for spilleren utover aktivitetsavgifta.

Inntil klubben er tydeligere på hvilke cuper lagene skal forholde seg til, gjelder følgende fornuftsmessige prinsipper:

 • Avstand: Vi reiser kortest mulig for størst mulig felles opplevelse.
 • Økonomi: Kostnadene er særdeles viktig å vurdere, og laget må løse de økonomiske utfordringer selv når laget selv har valgt cup. Hovedlaget i RIL har mulighet for noe støtte, men det må aldri legges opp til et stadig behov for dette fordi med presser de økonomiske grensene.
 • Sportslig: Opplevelse av fotballutbyttet skal være sentralt, både ifht antall kamper, baneforhold, mat/drikke, logistikk, spiller-, trener- og tilskueropplevelse. Opplevelsen av at cupen holder fokus på Fair play og der våre lag dermed også selv vil motiveres til dette er viktig.
 • Fellesskap: Vår mest sentrale verdi i klubben skal ivaretas, også i cuper. Det betyr at vi i barnefotballen (6-12 år) alltid stiller med jevne lag i cuper. Lag som er i Ungdomsfotballen (13 år og opp), kan vurdere differensierte lag i cuper dersom alle følgende kriterier er hensyntatt:
  • Trenerteamet har involvert trenerveileder, eventuelt spillerutvikler, og de sammen ser at det vil være en god løsning.
  • Laget har nok spillere til minst tre lag, slik at ett lag er differensiert opp i nivå, mens de resterende lagene er jevne.
  • Valg av en slik løsning, skal som et utgangspunkt, bare skje til en utvalgt cup pr. sesong.
  • Skulle det vurderes inn mot flere cuper, eller et ønske om å dra til to ulike cuper med sine lag, skal særlige sportslig og sosiale grunner legges til grunn for avgjørelsen, som blir tatt av sportslig ledelse i klubben. Laget må påregne behandlingstid på slike saker, da det både er behov for å møtes, observeres og gjøre avklaringer på ulike nivå. Et slikt ønske bør være en del av sesongplanlegginga, og avklares deretter tidlig.

Cupprogresjonen i versjon 1.0 under her (2019) er således en oversikt over de cuper våre lag har brukt på de ulike årskullene, og der versjon 2.0 vil omhandle mer tydelige valg klubben foretar i progresjonen. Lagene i klubben er erfaringsgrunnlaget klubben skal bruke i dette arbeidet og bestillinga av en slik progresjon er knyttet til klubben Handlingsplan 2016-2019. Link til PDF- og PowerPoint-format av versjon 1.0 nederst i saken.

Cupprogresjon oversikt

PDF-format: Cupprogresjon
PowerPoint-format: Cupprogresjon

Ranheim 2019