Ranheim Extra

Skriv ut

Vår fjerde av seks Romjulsgaver er R.

I vår Spillerutviklingsmodell i Ranheim er det sentralt at vi søker å tilrettelegge aktiviteter som både er spesifikke og generelle. Det er våre nytilsatte Trenerveiledere som skal sette opp og sørge for kvalitet i gjennomføringa av nye tiltak i Spillerutviklingsmodellen vår. De skal rimeligvis få litt tid på seg til å utforme dette med konkrete datoer og tiltak, men planene ligger klare på det du ser under her.

Generelt løfter vi tilbudene med aktivitet når lagene normalt ikke har trening. Det vil si i ferieuker og mellom høst og vårsesongen. Der setter vi inn Ranheim Extra Keeper og Ranheim Extra Skole i ferieuker og Ranheim Extra Fritid mellom høst og vår.

Alle tiltakene følger det fotballfaglige fokuset og aktivitetene som ligger i klubbens Sportsplan.

Ranheim Extra Keeper (REK)

Spesifikt løftet vi inn stimuleringstiltak for våre Keepere i yngre klasser i 2017, og denne rollen løfter vi ytterligere opp i 2018 med Ranheim Extra Keeper.

Keeperen er rollen med helt unike ferdighetskrav i fotball, der lagcellene oftest trenger støtte i form av kompetanse og personell. Ranheim Extra Keeper skal være et supplement til lagcellene og ha som ambisjon å inspirere, motivere og trene keeperen, samt være et verdifullt tiltak for trenere som ønsker faglig påfyll. Det løftes inn ulike konsepter, regulert etter Trenerveilederens vurdering av behov når dette er avdekket. Her er tre mulige konsepter:

Målgruppe: primært 10 – 14 år, sekundært 15 – senior, tertiært 8 – 9 år 
Organisering:
KONSEPT 1 – Keeperskole i 2 dager:
– Påskeferien – Høstferien – Vinterferien – Starten/ slutten av sommerferien.
– To dager skole med tidsplan slik: 60 min økt + 60 min mat/ akt. inne + 60 min økt
– Kapasitet: 40 keepere på begge konseptene

KONSEPT 2 – Keepersamlinger på søndager i sesong:
– 4 samlinger før ferien og 4 samlinger etter ferien, totalt 8 samlinger
– Dagene med slik tidsplan: Fagsamling m/mat 30 min + 90 min økt ute = totalt 16 timer
– Trenere: Keepere og keepertrenere fra Ranheim Toppfotball
– Kapasitet: 40 keepere på begge konseptene

KONSEPT 3 – Klubben ønsker å løfte inn fast keepertrening i hverdagen, men dette avhenger av økt banekapasitet og ytterligere styring av ressurser. Dette kan være realiserbart fra høstsesongen

Ranheim Extra Skole (RES)

Hensikten med å arrangere fotballskole er å skape et ekstra tilbud til de som søker fotballgleden utover egen lagscelle, der vi tilbyr fotball i ferier. Tiltaket styrker Spillerutviklingsmodellen både med mengde og kvalitet.

Målgruppe: 8 – 12 år med fokus på intern rekruttering
Organisering:
– Siste uke før skolestart – erfaringsmessig god tid for fotballskoler
– Primært intern rekruttering, men også eksternt ved ledige plasser
– Mandag – Torsdag 09.00 – 14.00
– Trenere og kvalifiserte opplærte spillere fra Rekruttstallen
– Dagsrytme: Økt 90 min m/ fokus på delferdigheter, 60 min lunsj m/ aktivitet og quiz og Økt 90 min m/ spillbasert fokus.
– Trenerne kvalitetssikrer gjennomføringa

Ranheim Extra Fritid (REF)

Hensikten med å ha et Extra Fritidstilbud ligger i å tilby mer fotball for de som vil spille og trene mer relasjonelt/ i samhandling med andre enn det klubbens ordinære lagstrening tilbyr. To ekstra økter i uka utenfor kampsesong vil ha stor verdi for spillerutviklinga i klubben. Etablering av et fotballtilbud som bærer preg av kvalitet i det sportslige, sosiale og pedagogiske vil også bidra vesentlig til også å forsterke den kulturen klubben søker.

Målgruppe: 8 – 13 år med fokus på intern rekruttering
Organisering:

– Tilbudet etableres først for 5.-7.klasse da de ikke har noe skolefritidstilbud i det offentlige og at dette er riktig aldersgruppe å starte med for å etablere nødvendig kultur og kvaliteter REF skal ha.
–  Neste målgruppe er 2.-4.klasse, og denne aldersgruppa kommer inn når det er etablert kvalitet i REF, slik at denne aldergruppen som er pedagogisk mer krevende å få satt kvalitet i, altså kommer inn i etablerte rammer.

Tid
– REF er et ekstratilbud begrenset 2 g./uka for fremdeles ha åpning for egentrening og å unngå overbelastning på spillerne i gitte alder.
– Når klubben er i full drift med tilbudet blir det slik:

Mandag/ onsdag for– 5.-7.klasse
Tirsdag/ torsdag for 2.-4.klasse.

– Med full drift gir det særlige gode vilkår for høy voksentetthet, godt tilpassede og differensierte økter og dermed økt sjanse for ønsket treningskvalitet.
– REF bør gjennomføres i Oktober, November og Februar, Mars, April – med dette unngår man å bruke kampsesong og REF vil bli et forsterkende supplement til lagstreningene.

Idealøkta – ca. 14.30 – 16.30 – avhengig av skoletider
– 60 spillere fordelt på spillergrupper med 15 i hver, fordelt på 4 kvartbaner
– Oppmøte direkte på banen i obligatorisk REF-genser
– Sjef over ball – m/ fokus på ballbehandling – 15 min
– Pasningsspill m/ motstand – orientering, 1.touch og pasningsvalg – 15 min
– Smålagspill – 40 min
– Lekpreget styrke/ koordinasjon, som bakes inn i økta for å gi variasjon – 15 min
– Frukt tilgjengelig før, under og etter øktene

Videre spørsmål om disse tilbudene rettes til Trenerveilederne etter at de har avklart og kommunisert de konkrete planene utpå nyåret.

Legg inn en kommentar